ارتزستون فقرات(Boston brace)

71e07626be5616c482595b540cd8cb14BB_Thoraco_Lumbar

بریس مناسب برای درمان اسکولیوز در سطوح مختلف ستون فقرات بجز ناحیه سینه ای فوقانی( upper thoracic) می باشد . این بریس همچنین برای درمان کیفوز یا قوز پشتی(kyphosis) در ناحیه سینه ای و لوردوز یا گودی کمر بکار رفته و از طریق افزایش فشار به عضلات شکم گودی کمر را کاهش می دهد.

gp_48

در شرکت تولید ارتوپدی فنی R & R انواع بهترین ارتزها  از جمله ارتز های ستون فقرات تولید و ساخته می شود.

منبع : کلینیک امید

-