ارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی

eduartsci396pic6

انواع ضایعات نخاعی

به طور کل می توان ضایعات نخاعی را با توجه به عوارض مختلف در اندام های فوقانی (دست ها) وتحتانی (پا ها) در دوسطح کلی تقسیم کرد .

انواع سطح ضایعه نخاعی

-چنانچه  ضایعه درسطح مهره های سینه ای وپایین تر از آن اتفاق افتد,باعث فلج در اندام های تحتانی (Paraplegia) می شود که درنتیج فردقادر به حرکت پاها نمی باشد. این نوع از ضایعه نخاعی می تواند باعث اختلالاتی نیز در عملکرد روده ,مثانه , اعمال جنسی ,عمل عضلات سینه ای وشکمی گردد.

-  چنانچه ضایعه درناحیه نخاع گردنی اتفاق افتد منجر به فلج در دو دست و دو پا (quadriplegia) می شود. در این صورت فرد علاوه بر اینکه قادر به حرکت پا نمی باشد, نمی تواند از دست وبازوهایش نیز همچون گذشته استفاده کند ودر واقع هرچه محل ضایعه نخاعی به مغز نزدیک تر باشد سطح وشدت بیشتری از ضایعه نخاعی دیده می شود وبخش گسترده تری از ارگان ها از عملکرد طبیعی خارج می شوند.در اینجا لازم به ذکر است که درصورت وقوع ضایعه در ناحیه مهره اول تا چهارم گردنی , حیات فرد در معرض خطر جدی قرار می گیرد وبرای ادامه زندگی باید تحت مراقبت های ویژه تنفسی باشد.

ضایعه نخاعی ناقص وکامل

ضایعات نخاعی ((SCI می تواند به دو گونه کامل ویا ناقص ایجاد شود.در موارد ضایعات نخاعی کامل , نخاع کاملا" قطع می شود وفرد هیچ گونه حس وحرکتی در زیر سطوح صدمه دیده نخواهد داشت.اما درضایعات ناقص بعضی از حس ها بطور خفیف دربخش هایی از سطوح ضایعه دیده همچنان باقی می ماند,این امر بدون دلیل است که قسمتی از نخاع سالم باقی مانده است ودر نتیجه می تواند به صورت نافص قسمتی عملکرد خود را حفظ نماید .

ارتزیکی از ابزار هایی است که افراد ضایعه نخاعی به آن نیاز دارند  .در شرکت تولید تجهیزات ارتوپدی فنی R&R مرکزدرمانی شرکت ( کلینیک امید)  بهترین و مناسب ترین ارتزها  از جمله ارتز مناسب بیماران ضایعه نخاعی تولید و عرضه می شود وبیماران ضایعات نخاعی می توانند ارتز مناسب را از این مرکز تهیه نمایند.

[comment-form] [decent_comments exclude_post_author="true" post_id="" excerpt="false"]
-