مفاصل مصنوعی بالای زانوی( پنوماتیک و هیدرولیک)

یکی از مهمترین قسمت ها در پروتز بالای زانو و روی زانو مفصل پروتز است. در پروتز بالای زانو دو هدف اصلی مورد نظر است :

-نخست ثبات در ایستادن و راه رفتن

-دوم زیبایی راه رفتن

مفاصل  مصنوعی بالای زانو (پنوماتیک)

مفاصل پنوماتیک علاوه بر فنر در ساختار مفصل از یک پیستون هوا نیز بهره می برد. به علت خاصیت هوا به عنوان یک سیال حرکات مفصل به صورت نرمتر  انجام می شود. وجود پیستون هوا در این مفاصل باعث می شود که باز و بسته شدن فنر موجود در مفصل