انواع بریس فلج مغزی (CP): مزایا و قیمت ارتزهای فلج مغزی