زانوی ضربدری

زانوی ضربدری یا X-Leg  به حالتی گفته می شود که در وضعیت ایستاده در حالی که زانو ها به ی...

گودی کمر

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ستون فقرات انسان به طور طبیعی دارای قوس هایی می با...

زانوی پرانتزی

  خط وزن بدن و راستای استخوان ها با هم روی انرژی منتقله از بدن به زمین و همچنین شکل ا...

کایفوز یا قوز پشتی

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر ...