تصويري پيدا نشد

ورزش زانوی ضربدری

در این عارضه خط زانو با ران و مچ پا در یک امتداد نیست. در وضعیت طیبعی اگر شخص زانوها...

تصويري پيدا نشد

درمان زانوی ضربدری

پای ضربدری عبارت است از انحنای غیر طبیعی ساق پاها که به فاصله زیاد میان پنجه پاها و ...

تصويري پيدا نشد

زانوی ضربدری چیست؟

آیا می‌دانید فرم و شکل طبیعی زانوها به ‌صورتی است که وقتی قوزک پاها کنار یکدیگر قر...

تصويري پيدا نشد

تعریف زانوی ضربدری

زانوی ضربدری  یکی ازانواع تغییر شکل های زاویه دار زانو می باشدکه دران کندیل های دا...

مشاوره رایگان بگیرید