پد طبی مناسب خار پاشنه

مهمترین علت درد پاشنه، خار پاشنه است. مچ پای انسان مرکب از هفت استخوان است که بزرگ ت...

مشاوره رایگان بگیرید