زانوی پرانتزی
تصویر خالی

زانوی پرانتزی در کودکان

تقریباً در همه بچه ها به درجات مختلف وجود دارد بطوری که اگر بچه زیر ۱۸ ماه زانوی پرانتزی نداشته باشد تا حدودی غیر طبیعی است. زانوی پرانتزی  نوزاد در بدو تولد به علت شکل قرار گرفتن وی در شکم مادر است. این وضعیت با رشد بچه کمتر شده بطوری که در سن ۱۸ ماهگی پاهای […]...
مشاوره رایگان بگیرید