زانوی پرانتزی
تصویر خالی

عوامل زانوی پرانتزی

در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله ای بین زانوها وجود داشته باشد.اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد، درحالی که قوزک ها به هم چسبیده اند منجر به پای زانوی پرانتزی می گردد.به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح پرانتزی […]...
مشاوره رایگان بگیرید